Kommissorium for kommunaldirektørnetværket

Baggrund

Kommunaldirektørerne i de 19 kommuner i Region Midtjylland har på et møde 6. april 2006 besluttet at etablere et netværk som konsekvens af opgave- og strukturreformen.

I starten af hvert år udarbejdes en oversigt over indsatsområder for samarbejdet i det kommende år.

Mission

Det er kommunaldirektørnetværkets mission at være dagsordenssættende i forhold til det regionalpolitiske felt. Det gælder med hensyn til sundhed, social- og psykiatriområdet, planlægning, erhvervsudvikling, infrastruktur og kollektiv trafik, beskæftigelsesområdet og andre temaer af regionalpolitisk interesse.

Netværket kan efter aftale tage andre emner op end de regionalpolitiske emner.

Mål

Det er netværkets mål, at kommunerne opnår væsentlig indflydelse på opgaveløsningen i stat og region på de områder, hvor de har interessefællesskaber, og at netværket er et forum for udvikling af tværkommunale samarbejder.

Netværkets opgaver

Netværket vil gennem oplæg til KKR, RKU og andre regionale fora være med til at belyse, koordinere og påvirke de regionale temaer.

Netværket påtager sig at udpege administrative ledere og medarbejdere til styregrupper, arbejdsgrupper eller sekretariatsfunktion i tilknytning til de forskellige regionale udvalg, som KKR udpeger politiske repræsentanter til for eksempel vækstforum, sundhedskoordinationsudvalg, udviklingsråd, væksthus, bestyrelsen for trafikselskab m.v.

De administrative repræsentanter i styregrupper og arbejdsgrupper følger som udgangspunkt den politiske udpegning med henblik på at sikre serviceringen af de politisk udpegede personer. I den konkrete organisering af sekretariatsbetjeningen lægges der vægt på, at alle kommuner informeres og inddrages.

Netværket påtager sig at udpege medlemmer til administrative arbejdsgrupper og ad hoc grupper på tværs af kommuner. Ledere og medarbejdere fra forvaltningerne stilles til rådighed for det tværkommunale arbejde.

Ved udpegningen af kommunale (administrative) repræsentanter til diverse arbejdsgrupper tager kommunaldirektørnetværket stilling til formandskabet for gruppen.

Herudover udpeges et relevant antal faglige repræsentanter under hensyn til faglige kompetencer og geografi. Kommunaldirektørrepræsentanten sikrer kontakten til og informationen af kommunaldirektørnetværket. Kommunaldirektørnetværket godkender kommissorier for de administrative grupper.

De kommunale repræsentanter i styregrupper, arbejdsgrupper og ad hoc grupper deltager ikke i arbejdet som enkeltkommuner, men som repræsentanter for de fælles kommunale interesser.

Deltagere i netværket

Deltagerne i kommunaldirektørnetværket (kd-net) er de 19 kommunaldirektører i Region Midtjylland eller deres stedfortrædere.

KKR sekretariatet i Region Midtjylland inviteres til at deltage i netværksmøderne.

Regionsdirektøren inviteres som udgangspunkt til at deltage i de ordinære møder eller dele heraf.

Efter behov inviteres eksterne oplægsholdere.

Sekretariatet for netværket deltager i alle møderne og tager referat af disse.

Formandskab

Der udpeges et formandskab bestående af kommunaldirektørerne i KKR formands- og næstformandskommuner.

Formandskabet er ansvarlig for udformningen af dagsordener til møderne i netværket.

Formandskabet kan forberede og ekspedere sager mellem netværkets møder, som tidsmæssigt kræver dette. Kommunaldirektørnetværket orienteres om disse sager.

Sekretariatet indkalder forslag til deltagere i styregrupper, arbejdsgrupper og ad hoc grupper. På baggrund af indmeldingerne fra kommunerne, udarbejder formandskabet oplæg til sammensætning af grupperne.

Kommunaldirektøren i den kommune, hvor netværkets sekretariat er placeret er kontaktperson til KKR, KL m.fl. samt mødeleder i netværkets møder.

Møder

Netværket mødes ordinært 6 gange årligt eller efter behov. Der kan holdes ekstraordinære møder eller temamøder efter behov. Der holdes fast møde fredage efter en årsplan, som aftales på sidste møde før årets udgang. Møderne starter kl. 9.00 og afholdes på et centralt beliggende sted i regionen.

Der afholdes et årligt seminar i november eller december måned.

Generalforsamling

Der afholdes årligt en generalforsamling i forbindelse med seminaret. På generalforsamlingen aflægger formanden sin beretning. Mødeform, organisering og arbejdet i netværket evalueres. Eventuelle fokusområder i det kommende år drøftes.

Kommunikation

Ud over møderne, vil netværket især benytte mail og en intern hjemmeside som kommunikationsform.

Netværkets hjemmeside findes på adressen www.kd-net.dk.

Sekretariatet for kommunaldirektørnetværket

Sekretariatsbetjeningen af netværket varetages af den kommune, hvor formanden for kommunaldirektørnetværket, kommer fra.

Sekretariatet bemandes med ét årsværk. Sekretariatet finansieres ligeligt mellem de 19 medlemmer af netværket. Hjemkommunen for sekretariatet opkræver netværksmedlemmernes andel af finansieringen af sekretariatet.

Sekretariatsbetjeningen evalueres årligt. I den forbindelse vurderes ressourceforbruget i sekretariatet med henblik på en op- eller nednormering af dette.

Sekretariatet tager sig af den daglige kommunikation til netværkets medlemmer samt driften af netværket herunder:

  • udarbejdelse af dagsordener og referater i forbindelse med netværkets møder
  • samarbejde med KKR sekretariatet med henblik på koordinering af dagsordensemner, som efterfølgende bearbejdes i KKR og RKU
  • indkaldelse af forslag til kommunale repræsentanter fra kommunerne til styregrupper, arbejdsgrupper og ad hoc grupper
  • vedligeholdelse af lister over kommunale repræsentanter i bestyrelser, styregrupper, arbejdsgrupper og ad hoc grupper i regionalt regi
  • udarbejdelse af årlig mødeplan
  • at sikre informationsformidlingen via hjemmeside og mails
  • booking af mødelokaler og forplejning
  • koordinering af mødeaktiviteter i netværket
  • indkaldelse til møder
  • vedligeholdelse af www.kd-net.dk

KD-Net Sekretariat

Alexander Byskov